Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
vissza

Tájékoztatás a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról és a bejelentés megtételének lehetőségéről

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (továbbiakban: Panasztv. vagy törvény) való megfelelés céljából

A Panasztörvény 2023. május 25. napján kihirdetésre került és megjelent a Magyar Közlönyben. A törvény „Záró rendelkezései” között az 54.§-ban akként rendelkezett, hogy „Ez a törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.” Ennek értelmében 2023. július 24. napján lépett hatályba a törvény.

Ki a foglalkoztató?

A törvény meghatározza a foglalkoztató fogalmát, amely szerint foglalkoztató az, aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Mely foglalkoztatóknak kell belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehoznia?

A törvény 18. §-a szerint az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.

Mire szolgál a belső visszaélés-bejelentési rendszer?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

  1. a foglalkoztató által foglalkoztatott,
  2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
  3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

  1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  2. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  3. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  4. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  5. a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
  6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Milyen módon tehető meg a bejelentés?

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Hol tehető meg a bejelentés?

A bejelentés az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejelentővédelmi ügyvédjénél a fentiekben ismertetett módok valamelyikén tehető meg. Bejelentővédelmi ügyvéd neve, elérhetőségei: dr. Polgár Orsolya ügyvéd, székhely: 8229 Csopak, Erdőalja utca 10., +36303275850, polgardr@gmail.com.

Mi a teendő bejelentés beérkezése esetén?

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

Veszprém, 2023. december 15.
ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság